هواپیمایی عمان ایر ایران مسقط

هواپیمایی عمان ایر ایران مسقط ساعت پروازی هواپیمایی عمان ایر ایران مسقط بلیط هواپیمایی عمان ایر ایران مسقط   ساعت پرواز ۵ صبح از تهران فرودگاه امام ساعت برگشت ۲۲:۱۰ از فرودگاه مسقط ورودی ها:نرخ غذا در عماندیدنیهای فرودگاه مسقطاسم مرکزخریدهای مسقطورود به دبی از عماننرخ بیلط عماننرخ بلیط عمانمغازهای مسقط عمانقیمت بلیط عمانعکس سوپر عربی دوبیتور عمان ۹۵