نقشه مترو دبی

مترو دبی

مترو دبی

نقشه مترو دبی

هزینه مترو دبی

بلیط مترو دبی

ایستگاه های مترو دبی

در ابتکاری، نقاشی های متنوعی را بر روی بدنه قطارهایش نقاشی کرده و به نمایش گذاشته است.

مترو دبی

مترو دبی

مترو دبی

مترو دبی

مترو دبی

مترو دبی

ورودی ها: