ساعت پروازی هواپیمایی عمان ایر ایران مسقط

هواپیمایی عمان ایر ایران مسقط

هواپیمایی عمان ایر ایران مسقط

ساعت پروازی هواپیمایی عمان ایر ایران مسقط

بلیط هواپیمایی عمان ایر ایران مسقط

هواپیمایی عمان ایر ایران مسقط

 

ساعت پرواز ۵ صبح از تهران فرودگاه امام

ساعت برگشت ۲۲:۱۰ از فرودگاه مسقط

ورودی ها: